JAMSTVO HAMAG-a

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo nudi jamstvene programe za male poduzetnike. Jamstva se odobravaju u iznosima od 40 do 80% iznosa glavnice kredita. Jamstva služe kao garancija plaćanja poslovnim bankama i koriste se u slučaju kada poduzeće nema dovoljno postojećih instrumenata osiguranja naplate kreditnih obveza (npr. nekretnina).

Kao i kod kredita HBOR-a, jamstva HAMAG-a odobravaju se temeljem poslovnog plana / investicijske studije i postojećih financijskih podataka poduzeća.

Pravo na zahtjev za dobivanje jamstva po svim jamstvenim programima imaju poduzetnici:

  • koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u RH
  • koji su više od 50% u privatnom vlasništvu
  • koji pripadaju subjektima malog gospodarstva
  • koji imaju u cijelosti zatvorenu financijsku konstrukciju ulaganja
  • koji nemaju nepodmirenih obveza prema državi
  • čiji žiro-račun nije neprekidno blokiran dulje od 30 dana u zadnjih 6 mjeseci
  • koji zadovoljavaju kriterije boniteta
  • čije je ulaganje ekonomski opravdano

Više o jamstvima HAMAG-a na www.hamag.hr